Privacy Policy

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

КАЙДО ГРУП ООД приема задълженията си съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и съответното българско законодателство сериозно и се стреми да спазва най-високите приложими стандарти и установени добри практики при обработването на лични данни. Компетентният водещ надзорен орган по отношение на защитата на личните данни, обработвани от STELAJNI, е Комисията за защита на личните данни на Република България.

Настоящето уведомление дава информация по какъв начин събираме, използваме, споделяме и защитаваме личните данни на посетителите на сайтовете, собственост на КАЙДО ГРУП ООД. Ако сте или станете потребител на нашите уеб сайтове, КАЙДО ГРУП ООД гарантира, че личните данни, които обработва, ще бъдат:

 • обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на физическите лица;
 • събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и да не бъдат обработвани по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
 • подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;
 • точни и при необходимост поддържани в актуален вид;
 • съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;
 • обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни.

ДЕФИНИЦИИ

 • Администратор на лични данни: Организацията или физическото лице, което определя целите и средствата на обработването на личните данни.
 • Обработващ личните данни: Организацията или физическото лице, което обработва лични данни от името на администратора на лични данни.
 • Субект на данните: Идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице.
 • Лични данни: Всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице („субект на данните“); идентифицируемо физическо лице означава лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, чрез информация като, например, име, идентификационен номер, данни за местоположение, един или повече фактори, характерни за физическата, физиологическата, генетичната, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
 • Специални категории лични данни: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице
 • Обработване: Всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни, независимо дали с автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
 • Трета страна означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.
 • Нарушение на сигурността на лични данни означава действие / обстоятелство, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

ОРЗД ПРЕДВИЖДА ШЕСТ ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ:

 • субектът на данните е дал своето информирано съгласие за обработване на лични данни за определена цел;
 • обработването е необходимо за встъпване във или изпълнение на договор със субекта на данните;
 • обработването на данните е необходимо за спазване на задължение по закон;
 • обработването е необходимо за защита на жизненоважни интереси на субекта на данните или друго физическо лице;
 • обработването е необходимо за изпълнение на задача от обществен интерес;
 • обработването е необходимо с оглед легитимния интерес на администратора на данните или на трета страна, освен когато над този интерес надделяват основните права и свободи на субекта на данните.

ФИРМЕНИ ДАННИ

Адресът на нашия сайт е: https://stelajni.com

Сайтът STELAJNI е собственост на КАЙДО ГРУП ООД  със седалище гр. Пловдив, ул. Григор Пърличев 25; ЕИК 202924695; МОЛ: Надежда Маслева.

Телефон за контакт: 0879 666639

Ел. поща: office@stelajni.com

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ, ОТ КОГО И ЗАЩО

Личните данни се отнасят както до факти, така до мнения / оценки, изразени по отношение на дадено физическо лице. КАЙДО ГРУП ООД под никаква форма няма да събира Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по съответния уеб сайт, който посещавате.

 • Физически лица (например, адвокати, одитори, други независими консултанти) и представители, лица за контакт, служители на клиенти и партньори, с които КАЙДО ГРУП ООД има или обмисля да встъпи в договорни или фактически отношения.
 • Посетители на уебсайта на STELAJNI.
  • Когато потребител използва формите за контакт в нашите уебсайтове ние събираме информация за Вас на основание Вашето съгласие, изразено чрез попълване на тази форма. Обичайно тази информация ни служи, за да удовлетворим Ваше запитване за наши услуги или други искания. В зависимост от попълнената от Вас информация е възможно, същата да бъда обработвана за установяваме и упражняваме на права във връзка с потенциален или възникнал спор с Вас, произтичащ от направени рекламации или оплаквания.
  • Когато посетител остави коментар на нашия уеб сайт ние събираме данни, показани във формата за коментари, и също така IP адреса на посетителя, за да помогне за откриване на спамАнонимизиран низ, създаден от имейл адреса ви (наричан още хеш), може да бъде предоставен на услугата Gravatar, за да види дали го използвате. Декларацията за поверителност на услугата Gravatar е достъпна тук: https://automattic.com/privacy/. След одобрение на вашия коментар, снимката на потребителския ви профил е видима за обществеността в контекста на вашия коментар.
 • Участници в игри / томболи / кампании, организирани от КАЙДО ГРУП ООД на нашите уебсайтове, на официални страници на STELAJNI във Facebook и Instagram или чрез партньори – маркетинг агенции
  • При регистрация за участие в нашите игри Вие ни предоставяте лични данни. Ние ги обработваме на основание Вашето недвусмислено съгласие, изразено чрез доброволно попълване на регистрационната форма за участие в играта.
 • Посетители в обектите, притежавани или наети от КАЙДО ГРУП ООД.

ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

КАЙДО ГРУП ООД ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайтовете, собственост на КАЙДО ГРУП ООД, които посещавате, за да Ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с Вас. КАЙДО ГРУП ООД няма право да продава или търгува с Вашите лични данни. Служителите на КАЙДО ГРУП ООД са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация. КАЙДО ГРУП ООД съхранява различните видове лични данни в електронен и хартиен формат, които се съдържат в различни документи, за строго определен срок от време. Определените срокове за съхранение винаги са в съответствие с целите, за които личните данни се обработват.

СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

КАЙДО ГРУП ООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица по никакъв друг начин, освен в описаните в тази политика, по сключените лицензионни споразумения и договори и по предвидените в закона случаи.

КАЙДО ГРУП ООД предоставя получените във връзка с отношенията с Клиента и изпълнението на договор или търговското споразумение данни, само по предвидения в закона ред и само на оторизираните публични органи (НАП, НОИ, МВР, съдебни органи и др.) или на обработващи лични данни от негово име, като изпълнител по договор и то само по негово нареждане или възлагане (счетоводна къща, поддържащи информационни системи и бази данни, подизпълнители по договори във връзка с изпълнение предмета на договора или търговското споразумение).

СИГУРНОСТ

КАЙДО ГРУП ООД защитава събраните лични данни от необосновано използване и следи за тяхната обработка. Поддържа сигурни компютърни системи, чрез които се обработват лични данни. Към нашите системи се прилагат адекватни контролни механизми за разделянето и управлението на данните. КАЙДО ГРУП ООД има строги политики и процедури, приложими към персонала ѝ за минимизиране на рисковете от обработването на лични данни. Служителите на КАЙДО ГРУП ООД са запознати с приложимите правила и обучени да обработват личните данни при полагане на най-големи грижи и съобразяване с наложени добри практики. При осъществяване на своята дейност, КАЙДО ГРУП ООД работи единствено с утвърдени организации и избягва работа с компании, за които смята, че могат да застрашат сигурността на личните данни на лицата. КАЙДО ГРУП ООД възприема добри практики при въвеждането и администрирането на системите за сигурност и следи технологичните развития по отношение на възможни рискове за сигурността на информацията в компанията. КАЙДО ГРУП ООД осигурява достъп само до тези лични данни, които са необходими за извършването на работата на съответния служител. 

НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В случай на нарушение на сигурността на личните данни КАЙДО ГРУП ООД ще предприеме незабавни действия по ограничаване ефекта на нарушението, както и по информиране на засегнатите субекти на данните и надзорния орган за защита на личните данни.

ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В съответствие с българското законодателство, Вие можете да упражните следните права, свързани с обработваните от КАЙДО ГРУП ООД лични данни:

 • да достъпите Вашите лични данни, които КАЙДО ГРУП ООД обработва, и да получите копие от тях;
 • личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 • в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 • в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 • когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси
 • да подадете жалба до надзорен орган (надзорният орган в РБ е КЗЛД, с адрес в гр. София, 1592, бул. „Проф. Цв. Лазаров“ № 2).

ПОЛИТИКА ЗА УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ (COOKIES POLICY)

Използване на бисквитки
Бисквитките (cookies) представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра ни към използвания от Вас браузър и се съхраняват на устройството Ви, за да може сайтът ни да го разпознава. Повечето бисквитки не съдържат чувствителна или обстойна информация за Вас или лични данни, с които можем да Ви разпознаем или идентифицираме пряко.

Какви бисквитки се използват на този уебсайт?

 • Постоянни „бисквитки“
  Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време- съдържат информация за сърфирането, като анализиране посещенията на сайта, как сте достигнали до уебсайта, какви страници сте разгледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на уебсайта, при необходимост или да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на постоянните бисквитки варира според конкретното им предназначение.
 • Сесийни бисквитки
  Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате сайт от нашето портфолио, но се изтриват в момента, в който затворите страницата или прекратите сесията на Вашия браузър. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е кои страници на сайта сте посетили, как сте стигнали до дадена информация или какви продукти сте добавили в количката на онлайн магазина.
 • Бисквитки на трети страни
  На нашия уебсайт има препратки към други уебсайтове или вградено съдържание от други такива. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство бисквитки от тези уебсайтове. Тези бисквитки се наричат бисквитки на трети страни. КАЙДО ГРУП ООД няма контрол върху генерирането и управлението на тези бисквитки. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

ПРЕМАХВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА БИСКВИТКИТЕ

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да контролирате в браузъра, който използвате, или в настройките за поверителност. Моля да имате предвид, че ако ограничите бисквитките, е възможно да не можете да използвате пълните функционалности на уебсайта.

Техническата информация, която събираме въз основа на бисквитките, не представлява лични данни по смисъла на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни), тъй като същата не е в достатъчна степен индивидуализираща. Нейното използване се налага с цел функционирането на уебсайта, събиране на необходима информация, включително изискуема по закон, гарантиране на сигурността на ползвателите уебсайта, както и за подобряване на услугите, които Ви предоставяме.


Повече информация за бисквитките можете да откриете на страница 
Политика за употреба на бисквитки на нашия уеб сайт.

Ако настоящето уведомление бъде изменено в бъдещ момент, то промените ще бъдат оповестявани в текущата страница. Ръководството на КАЙДО ГРУП ООД си запазва правото да променя настоящата политика за защита на личните данни по всяко едно време, без това да противоречи на закона за защита на личните данни на Република България.